Chat with us, powered by LiveChat Reklamácie - Andrej Spál - Drevený svet. Chránené pracovisko. >

Reklamácie - Andrej Spál - Drevený svet. Chránené pracovisko.

Prejsť na obsah

Reklamácie

Informácie pre Vás

Reklamácie sa vybavujú výhradne na adrese predávajúceho internetového obchodu www.drevenysvet.sk

Kupujúci doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu:

Andrej Spál - Drevený svet

Bohdanovce nad Trnavou 1

919 09 Bohdanovce nad Trnavou

Slovensko

Reklamovaný tovar musí byť doručený v pôvodnom obale, v úplnom stave a musí k nemu byť priložená kópia faktúry o kúpe reklamovaného tovaru spolu s popisom chyby a kontaktnými údajmi na kupujúceho (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail)

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia.

Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu hradí kupujúci .

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

V prípade, že dôjde k chybe na výrobku v záručnej dobe má kupujúci právo na odstránenie vzniknutej chyby. V prípade, že je chyba výrobku neodstrániteľná nahradí predávajúci chybný výrobok novým, resp. po dohode s kupujúcim výrobkom iným, pričom bude rozdiel ceny vrátený, resp. doplatený.

Reklamovať nie je možné:

-výrobok poškodený prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením

-výrobok znečistený , resp. jeho časti

-výrobok nesmie byť použitý v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou , prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa výrobok bežne používa

-výrobok poškodený mechanicky, nesprávnym zaobchádzaním a manipuláciou

-výrobok poškodený úmyselne

-výrobok poškodený v dôsledku živelnej udalosti, katastrofy, vplyvom poveternostných podmienok, alebo používaním v extrémnych a neobvyklých podmienkach

-výrobok, ktorému vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba

Reklamačný poriadok je platný od 01.03.2009


Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line európskej platformy RSO:

Od 15. februára 2016 máte možnosť uplatňovať svoje nároky a práva voči nám prostredníctvom alternatívneho on-line riešenia. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Platformu RSOôžete využiťím sťažnosti na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na drevenysvet@drevenysvet.sk.


drevenysvet@drevenysvet.sk
Skype meno: www.drevenysvet.sk
+421 903 762 827 (Andrej)
+421 902 137 285 (Renátka)
Návrat na obsah