Chat with us, powered by LiveChat Ochrana osob. údajov - Andrej Spál - Drevený svet. Chránené pracovisko. >

Ochrana osob. údajov - Andrej Spál - Drevený svet. Chránené pracovisko.

Prejsť na obsah

Ochrana osob. údajov

Informácie pre Vás
Organizačná smernica - prevádzkovateľ stránok www.drevenysvet.sk Andrej Spál (firma Andrej Spál - Drevený svet) prijala vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečila a bola schopná preukázať, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ stránok www.drevenysvet.sk Andrej Spál zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR).

1. Dotknutá osoba - kupujúci, prevádzkovateľ - prevádzkovateľ internetového obchodu www.drevenysvet.sk Andrej Spál
2. Zoznam osobných údajov kupujúceho - meno, priezvisko, ulica a číslo PSČ, mesto, štát, email, telefónny kontakt.
3. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracovávať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
4. Príjemcovia - príjemcom osobných údajov môže byť výhradne účtovnícka spoločnosť, ďalej Slovenská pošta, prípadne kuriér alebo pošta iného štátu nevyhnutná pre doručenie objednanej zásielky kupujúcemu.
5. Právny základ spracúvania osobných údajov:
a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, ulica a číslo PSČ, mesto, štát, email, telefónny kontakt) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná. Predovšetkým podľa zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
b) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, ulica a číslo PSČ, mesto, štát, email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
6. Doba uchovávania osobných údajov - osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov v podobe zálohy účtovníctva a tiež archívu doručenej a odoslanej pošty prevádzkovateľa internetového obchodu www.drevenysvet.sk - Andreja Spála
7. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ stránok www.drevenysvet.sk Andrej Spál spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napríklad o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.


Vyplnením povinných údajov v objednávacom formulári sa stávate kupujúcim na internetovom obchodewww.drevenysvet.sk a dávate tak súhlas na ich spracovanie a použitie pre zaslanie objednaného tovaru a komunikáciu so zákazníkom.

Prevádzkovateľ www.drevenysvet.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov" (do 31.12.2013) a v zmysle "Zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov (od 1.1.2014).
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému doručovateľovi za účelom doručenia zásielky.
Zadaním objednávky zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle tohto zákona.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom.PRÁVNA DOLOŽKA – AUTORSKÉ PRÁVA

Všetky materiály publikované prevádzkovateľom e-shopu na www.drevenysvet.sk sú chránené autorským zákonom. Akákoľvek časť stránky www.drevenysvet.sk - popisy produktov, vyobrazenia, informácie, rozdelenie kategórií a parametrov nesmú byť akýmkoľvek spôsobom napodobnené alebo skopírované elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnené verejnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv.

V prípade akýchkoľvek otázok nám prosím napíšte prostredníctvom kontaktného formulára, prípadne nás kontaktujte telefonicky na čísle uvedenom v kontaktoch.
drevenysvet@drevenysvet.sk
Skype meno: www.drevenysvet.sk
+421 903 762 827 (Andrej)
+421 902 137 285 (Renátka)
Návrat na obsah