Chat with us, powered by LiveChat Kamerový systém - Andrej Spál - Drevený svet. Chránené pracovisko. >

Kamerový systém - Andrej Spál - Drevený svet. Chránené pracovisko.

Prejsť na obsah

Kamerový systém

Kamerový systém
Kamerový systém (bezpečnostná kamera) umiestnená v priestore chráneného pracoviska Andrej Spál - Drevený svet, Hlavná 31, popisné číslo 15, 91701 Trnava, sa používa za účelom ochrany majetku pred krádežou či poškodením a tiež na neprerušované monitorovanie osoby SZČO (Andrej Spál) na chránenom pracovisku, vzhľadom na jeho zdravotný stav. Kamera je umiestnená tak, aby snímala vstupné dvere a interiér chráneného pracoviska.

Záznam z bezpečnostnej kamery je osobným údajom, na základe ktorého možno priamo či nepriamo určiť totožnosť fyzickej osoby. Každý kamerový systém, ktorý monitoruje priestor prístupný verejnosti (kamenné predajne, ubytovacie zariadenia, parkoviská atď.), preto musí spĺňať kritéria stanovené právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Označenie priestoru monitorovaného bezpečnostnou kamerou
Priestor, v ktorom je bezpečnostná kamera umiestnená, je viditeľne označený ako priestor monitorovaný kamerou so záznamom, o čom sú osoby, vstupujúce do priestoru chráneného pracoviska, informované výrazným upozornením s rozmermi 10cm x 20cm, ktoré je umiestnené na vonkajšej strane vstupných dverí vo výške očí. Súhlas dotknutej (monitorovanej) osoby so spracovaním osobných údajov však nie je potrebný.

Likvidácia videozáznamu z kamery
Kamerový záznam je snímaný nepretržite, 24 hodín denne, 7dní v týždni. Nakamerovaný záznam (video so zvukom) sa cez WiFi pripojenie ukladá na úložište v dvoch mobilných telefónoch (telefónne čísla 0903 762 827 a 0902 137 285). Aby sa zabránilo prístupu iných neoprávnených osôb ku kamerovým záznamom, sú obidva mobilné telefóny chránené vstupným heslom a tiež antivírovým programom Eset Mobile Security.

Nakamerovaný záznam je v úložišti archivovaný po dobu 7 dní. Po  siedmich dňoch sú najstaršie záznamy automaticky premazávanéné a na ich miesto sa ukladá aktuálny videozáznam.  Výnimkou je prípad, ak by došlo ku krádeži, poškodeniu predajne a podobne, vtedy by videozáznam nebol zmazaný, ale bol by uložený a poskytnutý útvarom polície pre potreby vyšetrovania.

Použitie údajov zaznamenaných bezpečnostnou kamerou
Videozáznam z bezpečnostnej kamery možno použiť iba v prípadoch, kedy k tomu dotknutá osoba vyjadrila svoj výslovný súhlas (napr. za účelom prezentácie v súťaži) alebo ak to vyplýva priamo zo zákona. Vyhotovený záznam môže slúžiť aj na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch (napr. podanie trestného oznámenia, nie však zverejnenie fotky zlodeja na sociálnych sieťach za účelom jeho rýchlejšej identifikácie).


drevenysvet@drevenysvet.sk
Skype meno: www.drevenysvet.sk
+421 903 762 827 (Andrej)
+421 902 137 285 (Renátka)
Návrat na obsah