Chat with us, powered by LiveChat Obchodné podmienky - Andrej Spál - Drevený svet. Chránené pracovisko. >

Obchodné podmienky - Andrej Spál - Drevený svet. Chránené pracovisko.

Prejsť na obsah

Obchodné podmienky

Informácie pre Vás
Prevádzkovateľ (predávajúci):


Andrej Spál - Drevený svet

Bohdanovce nad Trnavou 1

91909 Bohdanovce nad Trnavou

Slovensko

č. OŽP-H/2009/07532-2, vydal OÚ Trnava

IČO: 44996659

DIČ: 1038961484

číslo účtu: 2920770234/1100

e-mail: drevenysvet@drevenysvet.sk

Telefón: +421 903 762 827

Ing. Renáta Spálová - Drevený svet

Bohdanovce nad Trnavou 1

91909 Bohdanovce nad Trnavou

Slovensko

č. OŽP-H/2011/13358-2, vydal OÚ Trnava

IČO: 46361782

DIČ: 1083867576

číslo účtu: 2920862745/1100

e-mail: drevenysvet@drevenysvet.sk

Telefón: +421 902 137 285

Zákazník (kupujúci): návštevník internetového obchodu www.drevenysvet.sk

Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Na tie, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatňujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01Trnava 1 Odbor výkonu dozoru tel. č.25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23


OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

Objednávka vzniká:

- pri objednávaní tovaru v internetovom obchode vyplnením internetovej objednávky podľa určeného postupu a jej konečným potvrdením. Internetová objednávka je platná, ak sú pravdivo a úplne vyplnené predpísané povinné údaje označené hviezdičkou (*) požadované pri registrácii.

- pri objednaní tovaru telefonicky na čísle 0903 762 827 v čase od 8.00 do 20.00 hod.

Objednávky zrealizované prostredníctvom internetového obchodu www.drevenysvet.sk sú záväzné pre obe strany – predávajúceho a kupujúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky na strane kupujúceho a prijatím objednávky na strane predávajúceho.

ZRUŠENIE A NEPREVZATIE OBJEDNÁVKY

Zákazník je oprávnený zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Zrušenie objednávky je potrebné zaslať e-mailom, resp. oznámiť telefonicky. Zrušenie objednávky bude následne potvrdené zákazníkovi prostredníctvom e-mailu.
Predávajúci má právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak sa tovar nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena objednaného tovaru. Ak takáto situácia nastane je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohodnutia a odsúhlasenia ďalšieho postupu. Ak kupujúci uhradil zálohu alebo celú výšku kúpnej sumy bude mu vrátená na bankový účet alebo poštovú adresu do 3 pracovných dní od zrušenia objednávky predávajúcim.

V prípade neprevzatia dobierky má predávajúci právo na úhradu nákladov spojených s nadobudnutím a odoslaním tovaru podľa hodnoty objednávky, najmenej však čiastku 10 EUR. Ak zákazník dobierku neprevzal ďalší nákup je možné realizovať len v prípade úhrady tovaru vopred na účet.

VRÁTENIE TOVARU

Podľa § 7 Zákona č. 102/2014 Z.z. tovar zakúpený v internetovom obchode www.drevenysvet.sk je možné vrátiť bez uvedenia dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na adresu predávajúceho v originálnom balení, nepoškodený, nepoužitý a kompletný. Vynaložené náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci. Cena za tovar, znížená o náklady preukázateľne spojené s realizáciou objednávky bude kupujúcemu vrátená bezodkladne po prijatí a skontrolovaní vráteného tovaru.

Tovar treba zaslať doporučene a poistený, pretože predávajúci neručí za jeho prípadné poškodenie alebo stratu. Tovar nie je možné vrátiť na spôsob dobierky!

Podľa § 7 Zákona č. 102/2014 Z.z. ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar zhotovený podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Formulár na odstúpenie od zmluvy


DODACIE PODMIENKY A DODACIE LEHOTY

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností v čo najkratšom možnom čase. Dodacie lehoty sa pohybujú v závislosti od druhu objednaného tovaru, priemerná doba dodania tovaru je 3 - 31 dní

Objednaný tovar je kupujúcemu zasielaný zabalený, aby sa zabránilo jeho poškodeniu počas prepravy a je poistený v plnej hodnote. Kupujúci je povinný pri preberaní skontrolovať, či je zásielka kompletná, neporušená a túto skutočnosť potvrdiť svojím podpisom na dodacom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a poškodenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

Predávajúci nezodpovedá:

- za oneskorené dodanie tovaru poštou alebo prepravnou spoločnosťou

- za poškodenie zásielky poštou alebo prepravnou spoločnosťou

- za oneskorené dodanie tovaru zapríčinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň objednania tovaru. V prípade, že kupujúci objednaný tovar neprevezme predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť si u kupujúceho náhradu vzniknutej škody.

Tovar je dodávaný kupujúcemu na miesto uvedené v objednávke ako miesto dodania tovaru spolu s daňovým dokladom. Dodatočnú zmenu doručenia je možné spresniť telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci je informovaný o expedícii tovaru zaslaním podacieho čísla zásielky. Slovenská pošta doručuje cca do 3 dní. V prípade ak pošta nedoručí oznam o uložení zásielky odporúčame kontaktovať s podacím číslom príslušnú pobočku Slovenskej pošty.

CENY TOVARU

Ceny uvedené v internetovom obchode www.drevenysvet.sk sú platné v čase objednávania tovaru. Sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Pokiaľ je predajná cena vyššia ako cena potvrdená kupujúcemu je o tom kupujúci informovaný a situácia sa rieši vzájomnou dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci má právo objednávku stornovať.

V cene tovaru nie je zahrnuté poštovné. Daňovým dokladom je faktúra, ktorú obsahuje každá zásielka a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.PLATBY ZA TOVAR A JEHO DORUČENIE

Platby za tovar sa uskutočňujú v eurách nasledovnými možnosťami:

-pri dodaní tovaru na dobierku v rámci Slovenskej republiky sa tovar uhrádza v hotovosti na pošte.

-pri objednaní tovaru nad 100.00 EUR je kupujúci povinný objednaný tovar uhradiť vopred prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho. Ak nie je záloha za objednaný tovar uhradená do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúci označí objednávku za neplatnú a tým zaniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

Úhradu na účet realizuje zákazník až po našej výzve vzhľadom na možnosť zmeny objednávky alebo uplatnenia zľavy.

Platby za doručenie tovaru:

Ceny poštovného platné od 20.08.2009

Slovenská pošta - dobierka 3,50 EUR

Slovenská pošta - dobierka pri gravírovaných predmetoch 2,50 EUR

Slovenská pošta - platba vopred na účet 2,50 EUR

Slovenská pošta - zásielka do Českej republiky 10,00 EUR

Upozornenie: Ku každej objednávke si účtujeme balné 0,50 Eur.


ZÁRUKA

Podľa legislatívy platnej v Slovenskej republike je záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja.

Postup pri reklamácii je uvedený v reklamačnom poriadku.

Upozornenie: Ku každej objednávke si účtujeme balné 0,50 Eur.Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01. 03.2009.

Predávajúci si vyhradzuje právo na ich zmenu bez predchádzajúceho upozornenia na www.drevenysvet.sk
drevenysvet@drevenysvet.sk
Skype meno: www.drevenysvet.sk
+421 903 762 827 (Andrej)
+421 902 137 285 (Renátka)
Návrat na obsah